Prezentare MAEur Instrumente structurale Afaceri europene Granturi SEE si norvegiene Comunicare Contact

Harta site

Articole

Prezentare MAEur

     › Structură

                » Structura organizatorică a MAEur

     › Anunţuri de angajare

                » Anunt privind ocuparea prin transfer la cerere a unor functii publice vacante din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

                » Anunț privind ocuparea prin concurs a unor functii publice vacante din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

     › Documente financiare

                » Documente finaciare

     › Anunţuri de achiziţii publice

                » Anunțuri de achiziții publice

     › Rapoarte de activitate

                » Raport privind transparența decizională a Ministerului Afacerilor Europene

                » Raport privind activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene - 2010

                » Raport legea 544 perioada 1.11.2011-31.12.2011

                » Raport evaluare implementare Legea. 544 Trim. I 2012

                » Raport privind activitatea Ministerului Afacerilor Europene - 2011

     › Legislație

                » Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene

                » Proiect Lege privind cooperarea intre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene

                » Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare

                » Protocol de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Europene privind coordonarea afacerilor europene din 14.11.2011

                » HOTARARE privind instituirea sistemului national de coordonare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene (HG 115/2008)

     › Lista informaţiilor de interes public conform Legii 544 din 2001

                » Lista informaţiilor de interes public

Instrumente structurale

     › Lista de proiecte prioritare finanțate din Fonduri Structurale și de Coeziune

                » Lista de proiecte prioritare finanțate din Fonduri Structurale și de Coeziune - 30 aprilie 2012

                » Lista de proiecte prioritare finanțate din Fonduri Structurale și de Coeziune - 31 ianuarie 2012

                » Lista de proiecte prioritare finanțate din Fonduri Structurale și de Coeziune - 31 decembrie 2011

                » Lista de proiecte prioritare finanțate din Fonduri Structurale și de Coeziune - 30 noiembrie 2011

                » Lista de proiecte prioritare finanțate din Fonduri Structurale și de Coeziune - 31 octombrie 2011

                » Lista de proiecte prioritare finanțate din Fonduri Structurale și de Coeziune - 29 februarie 2012

                » Lista de proiecte prioritare finanțate din Fonduri Structurale și de Coeziune - 31 martie 2012

     › Programe Operaţionale

                » Programe operaționale

     › Stadiul Absorbției Fondurilor Structurale și de Coeziune

                » Stadiul Absorbției Fondurilor Structurale și de Coeziune - 31 ianuarie 2012

                » Stadiul Absorbției Fondurilor Structurale și de Coeziune - 29 februarie 2012

                » Stadiul Absorbției Fondurilor Structurale și de Coeziune - 31 decembrie 2011

                » Stadiul Absorbției Fondurilor Structurale și de Coeziune - 30 noiembrie 2011

                » Stadiul Absorbției Fondurilor Structurale și de Coeziune - 31 octombrie 2011

                » Stadiul Absorției Fondurilor Structurale și de Coeziune - 30 septembrie 2011

                » Stadiul Absorbției Fondurilor Structurale și de Coeziune - 31 martie 2012

                » Stadiul Absorbției Fondurilor Structurale și de Coeziune - 30 aprilie 2012

     › Sprijin pentru cofinanţare

                » Sprijin pentru cofinațare

     › Ghidurile Solicitantului

                » Ghidurile solicitantului

     › Legislaţie Instrumente Structurale

     › Documente strategice

                » Documente strategice

     › Întrebari frecvente

                » Întrebări frecvente

     › Întreaba-ne

                » Întreabă-ne

     › Evaluare

     › Situaţia pe regiuni: Contracte semnate

                » Contracte și plăți pe regiuni - 27 aprilie 2012

Afaceri europene

     › Strategii UE şi monitorizare post - aderare

                » Direcţia Strategii UE şi Monitorizare Post-aderare

     › Drept european, armonizare legislativă

                » Drept european, armonizare legislativă

     › Coordonare poziţii naţionale în procesul decizional european

     › Reprezentarea României înaintea Curţii de Justiţie şi a Tribunalului UE

                » Introducere

     › România în Parlamentul European

                » România în Parlamentul European

     › Proiectul IMI S NET

                » Proiectul IMI S NET

     › Propuneri de acte comunitare

                » Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului

                » Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) (COM(2011)651 final - MAD)

                » Propunerea de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori, în ceea ce priveşte introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor portabili care conţin cadmiu şi sunt destinaţi utilizării în uneltele electrice fără fir – COM (2012) 136 final

                » Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind eficienţa energetică şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE

                » Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind orientările pentru infrastructura energetică trans-Europeană, care abrogă şi înlocuieşte Decizia Parlamentului European şi a Consiliului 1364 / 2006 / EC

                » Propunerea de directivă a Parlamentului European şi Consiliului pentru amendarea directivei 2004/109/EC privind armonizarea cerinţelor de transparenţă privind informaţiile referitoare la emitenţii ale căror titluri au fost admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de modificare a directivei Comisiei Europene 2007/14/EC

                » Directivele privind migraţia legală

                » Regulament de siguranţă referitoare la operaţiunile petroliere şi gaziere offshore

                » Sistemul European Comun de Azil

                » Propunerea de Directivă a Consiliului privind baza comună consolidată a impozitului pe profit (CCCTB )

                » Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2000/60/CE şi 2008/105/CE în ceea ce priveşte substanţele prioritare din domeniul politicii apei

                » Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/32/CE referitoare la conţinutul de sulf din combustibilii marini

                » Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii

                » Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune

                » Propunere de Regulament de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile comunitare care va abroga Directiva nr. 2002/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 martie 2002

                » Propunerea de Regulament privind instituirea unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) – COM (2011)874 final

                » Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor - COM (2012)118 final

                » Propunerea de Directivă a Consiliului privind cel de-al doilea Pachet de propuneri legislative referitoare la Resursele Proprii ale bugetului UE

                » Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieţei unice

                » Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile din cadrul Uniunii Europene

                » Comunicarea Comisiei - Tahograful digital: Foaia de parcurs a activităţilor viitoare şi propunerea de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind aparatura de înregistrare în timpul transportului rutier

                » Propunerea de Directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzacţiile financiare şi de modificare a Directivei 2008/7/CE (TTF)

                » Comunicarea Comisiei privind Contabilizarea exploatării terenurilor, a schimbării destinaţiei terenurilor şi a silviculturii (LULUCF) în angajamentele Uniunii de combatere schimbărilor climatice

                » Propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele de contabilizare şi planurile de acţiune referitoare la emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activităţile legate de exploatarea terenurilor

                » Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativă”

                » Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a acţiunii „Erasmus pentru toţi” Programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport

                » Propunere de regulament al Consiliului de instituire pentru perioada 2014 – 2020 a programului „Europa pentru cetăţeni”

                » Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice

                » Pachetul legislativ privind guvernanţa economică în Zona Euro

                » Pachetul legislativ privind cerinţele de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii (CRD IV)

                » Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)

                » Propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului privind un Mecanism al Uniunii Europene de protecţie civila

                » Pachet legislativ privind Fondurile de capital de risc

                » Propunerea de directivă privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, cercetarea şi urmărirea penală a infracţiunilor din sfera criminalităţii organizate şi a terorismului

                » Pachetul legislativ privind protecţia datelor

                » Comunicarea COM privind noua perspectivă financiară multi-anuală post-2014 (MFF)

Comunicare

     › Comunicate de presă

                » Comisia propune o coordonare europeană mai strânsă pentru asigurarea funcţionării optime şi a integrităţii spaţiului Schengen

                » Ministrul afacerilor europene va inaugura conferinţa naţională „Strategia Europa 2020: priorităţi pe termen scurt şi mediu pentru Programul Naţional de Reformă”

                » Întrevedere a subsecretarului de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, Răzvan Horaţiu Radu, cu directorul Agenţiei Uniunii Europene privind Drepturile Fundamentele, Morten Kjaerum

                » Comisia Europeană: Producţia industrială a UE şi-a încetinit creşterea

                » CE se pronunţă pentru o creştere economică eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor

                » Tribunalul UE: Stema sovietică nu poate fi înregistrată drept marcă comunitară

                » CE a stabilit normele pentru alocarea de cote de emisii gratuite transportatorilor aerieni

                » Eurostat: Românii – europenii care îşi petrec cel mai mult vacanţele în ţara de reşedinţă

                » Reuniunea Grupului de lucru Contencios UE din 6 octombrie 2011

                » Comisia pune bazele unei intensificări a impactului investiţiilor legate de coeziune după 2013

                » Reforma sistemului de brevetare, cheia deblocării potenţialului inovativ al UE

                » Invitaţie de presă

                » Precizări privind modalitatea de calculare a ratei de absorbţie

                » Ținta de aderare a României la Euro rămâne 2015

                » Ministerul Afacerilor Europene şi-a îndeplinit angajamentul de a transmite Comisiei Europene informaţiile necesare pentru reluarea rambursărilor de plăţi pentru proiectele finanţate din instrumentele structurale

                » Dialog româno-bulgar pe problematica afacerilor europene

                » Întrevedere a ministrului afacerilor europene cu ministrul bulgar pentru gestionarea fondurilor europene

                » Lansarea negocierilor privind programele de asistenţă nerambursabilă destinate României aferente Spaţiului Economic European (SEE) pentru perioada 2009–2014

                » Noi reglementări pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene

                » Creşterea competitivităţii economiei prin absorţia fondurilor structurale, tema reuniunii ministrului afacerilor europene cu membri ai Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România

                » Precizări ale MAEur referitoare la rezultatele reverificărilor efectuate asupra achiziţiilor publice pentru cheltuielile declarate la CE vizând proiecte finanţate din fonduri structurale şi de coeziune

                » Întâlnirea ministrului afacerilor europene cu vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii Wilhelm Molterer

                » Întrevedere a ministrului afacerilor europene Leonard Orban cu Jean-Patrick Marquet, director în cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

                » Participarea ministrului afacerilor europene Leonard Orban la lucrările Consiliului de Afaceri Generale al Uniunii Europene

                » Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban, a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene

                » Întrevedere a ministrului afacerilor europene Leonard Orban cu peşedintele Comisiei de Afaceri externe din Senatul Republicii Italiene, Lamberto Dini

                » Invitaţie de presă

                » Ministerul Afacerilor Europene salută decizia Comisiei Europene privind reluarea rambursării de plăţi pentru programul operaţional regional

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban va participa la reuniunea Consiliului de Afaceri Generale al UE din 16 decembrie 2011

                » Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban, a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban va avea luni 19 decembrie, la Bruxelles, întâlniri cu reprezentanţi ai Comisiei Europene

                » Invitaţie de presă

                » Cod de conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflictelor de interese în activităţile de gestionare a fondurilor europene

                » Ministerul Afacerilor Europene anunţă reluarea procesului de transmitere la Comisia Europeană pentru rambursare a declaraţiilor de cheltuieli pentru toate programele operaţionale

                » Termenul de rambursare a cheltuielilor pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale va fi de maximum 45 de zile lucrătoare

                » Premierul Emil Boc: Ne propunem să obținem 6 miliarde de euro din rambursări de fonduri europene în 2012

                » Întrevedere între agentul guvernamental al României la CJUE şi omologul său francez

                » Guvernul a reglementat mecanismul de cooperare a sa cu Parlamentul in domeniul afacerilor europene

                » România a semnat memorandumuri de înţelegere cu Banca Europeană de Investiţii şi cu Banca Mondială pentru asistenţă tehnică în vederea creşterii absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban va participa la reuniunea Consiliului Afaceri Generale al UE din 27 ianuarie 2012

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Generale al UE din 27 ianuarie 2012

                » Seminar de informare despre Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2012 organizat de Ministerul Afacerilor Europene, Innovation Norway şi Ambasada Norvegiei

                » Reuniune cu conducerea Asociaţiei Române a Apei organizată de Ministerul Afacerilor Europene pentru clarificarea problemelor semnalate în implementarea proiectelor din domeniul apei şi apelor uzate

                » Premierul Mihai-Răzvan Ungureanu a cerut simplificarea procedurilor de verificare a cererilor de rambursare, finalizarea procesului de standardizare a documentelor de achiziţie publică şi accelerarea procesului de consolidare a capacităţii administra

                » Masă rotundă organizată de Ministerul Afacerilor Europene cu reprezentanţi ai mediului bancar din România

                » Ministerul Afacerilor Europene inaugurează la 27 februarie 2012 un centru de informare referitor la fondurile structurale şi de coeziune

                » Ministerul Afacerilor Europene organizează conferinţa „Fondul Social European în contextul perspectivei financiare 2014-2020”

                » Ministerul Afacerilor Europene organizează o dezbatere cu reprezentanţi ai firmelor de consultanţă pe tema absorbţiei de fonduri europene

                » Asistenţă tehnică din partea Băncii Europene de Investiţii şi a Băncii Mondiale în vederea creşterii absorbţiei fondurilor europene

                » Ministerul Afacerilor Europene organizează o conferinţă cu tema “Evaluarea: constatări și experiențe pentru perioada 2014-2020”

                » Comunicatul statelor prietene ale politicii de coeziune (BG, EE, EL, HR, HU, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SK)

                » Participarea ministrului afacerilor europene Leonard Orban la reuniunea Consiliului Afaceri Generale al UE din 24 aprilie 2012

                » Subsecretarul de stat Răzvan-Horaţiu Radu, la reuniunea anuală a agenţilor guvernamentali pentru Curtea de Justiţie şi Tribunalul Uniunii Europene

                » Mihai-Răzvan Ungureanu: „Absorbţia completă a fondurilor europene înseamnă creştere economică medie de 4,4% anual, în perioada 2014 -2020”

                » Premierul Mihai-Răzvan Ungureanu a cerut structurilor cu atribuţii în absorbţia fondurilor europene să proceseze, până la sfârşitul acestei luni, toate solicitările de rambursare restante

                » Ministrul afacerilor europene a participat la cea de-a VIII-a sesiune a Comisiei guvernamentale mixte România-Bavaria

                » România va beneficia de aproximativ 306 milioane de euro finanţare nerambursabilă aferentă Spaţiului Economic European (SEE) 2009–2014 în baza a două memorandumuri semnate la 21 martie 2012

                » Întrevedere a ministrului afacerilor europene Leonard Orban cu preşedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum

                » Semnarea Memorandumului de înţelegere româno-turc în domeniul afacerilor europene va avea loc la 4 aprilie 2012, la sediul Ministerului Afacerilor Europene

                » Comisia Europeană a anunţat decizia de a relua plăţile pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban a avut o întâlnire cu ministrul finlandez pentru afaceri europene şi comerţ exterior, Alexander Stubb

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban a semnat memorandumul de înţelegere româno-turc în domeniul afacerilor europene împreună cu Egemen Bağış, ministrul pentru afaceri europene de la Ankara

                » Precizări ale Ministerului Afacerilor Europene referitoare la informaţiile difuzate de Deutsche Welle conform cărora România ar risca să piardă în favoarea Greciei fonduri structurale neutilizate

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban va participa la reuniunea Consiliului Afaceri Generale al UE din 29 mai 2012

                » Invitaţie de presă

                » Precizări privind modalitatea de calculare a ratei de absorbţie

                » Ținta de aderare a României la Euro rămâne 2015

                » Ministerul Afacerilor Europene şi-a îndeplinit angajamentul de a transmite Comisiei Europene informaţiile necesare pentru reluarea rambursărilor de plăţi pentru proiectele finanţate din instrumentele structurale

                » Dialog româno-bulgar pe problematica afacerilor europene

                » Întrevedere a ministrului afacerilor europene cu ministrul bulgar pentru gestionarea fondurilor europene

                » Lansarea negocierilor privind programele de asistenţă nerambursabilă destinate României aferente Spaţiului Economic European (SEE) pentru perioada 2009–2014

                » Noi reglementări pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene

                » Creşterea competitivităţii economiei prin absorţia fondurilor structurale, tema reuniunii ministrului afacerilor europene cu membri ai Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România

                » Precizări ale MAEur referitoare la rezultatele reverificărilor efectuate asupra achiziţiilor publice pentru cheltuielile declarate la CE vizând proiecte finanţate din fonduri structurale şi de coeziune

                » Întâlnirea ministrului afacerilor europene cu vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii Wilhelm Molterer

                » Întrevedere a ministrului afacerilor europene Leonard Orban cu Jean-Patrick Marquet, director în cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

                » Participarea ministrului afacerilor europene Leonard Orban la lucrările Consiliului de Afaceri Generale al Uniunii Europene

                » Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban, a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene

                » Întrevedere a ministrului afacerilor europene Leonard Orban cu peşedintele Comisiei de Afaceri externe din Senatul Republicii Italiene, Lamberto Dini

                » Conferinţa: "Coeziune teritorială şi competitivitate în contextul Strategiei Europa 2020"

                » Ministerul Afacerilor Europene salută decizia Comisiei Europene privind reluarea rambursării de plăţi pentru programul operaţional regional

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban va participa la reuniunea Consiliului de Afaceri Generale al UE din 16 decembrie 2011

                » Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban, a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban va avea luni 19 decembrie, la Bruxelles, întâlniri cu reprezentanţi ai Comisiei Europene

                » Conferinţă de presă organizată la sediul centrului Infoeuropa

                » Cod de conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflictelor de interese în activităţile de gestionare a fondurilor europene

                » Ministerul Afacerilor Europene anunţă reluarea procesului de transmitere la Comisia Europeană pentru rambursare a declaraţiilor de cheltuieli pentru toate programele operaţionale

                » Termenul de rambursare a cheltuielilor pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale va fi de maximum 45 de zile lucrătoare

                » Premierul Emil Boc: Ne propunem să obținem 6 miliarde de euro din rambursări de fonduri europene în 2012

                » Întrevedere între agentul guvernamental al României la CJUE şi omologul său francez

                » Guvernul a reglementat mecanismul de cooperare a sa cu Parlamentul in domeniul afacerilor europene

                » România a semnat memorandumuri de înţelegere cu Banca Europeană de Investiţii şi cu Banca Mondială pentru asistenţă tehnică în vederea creşterii absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban va participa la reuniunea Consiliului Afaceri Generale al UE din 27 ianuarie 2012

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Generale al UE din 27 ianuarie 2012

                » Seminar de informare despre Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2012 organizat de Ministerul Afacerilor Europene, Innovation Norway şi Ambasada Norvegiei

                » Reuniune cu conducerea Asociaţiei Române a Apei organizată de Ministerul Afacerilor Europene pentru clarificarea problemelor semnalate în implementarea proiectelor din domeniul apei şi apelor uzate

                » Premierul Mihai-Răzvan Ungureanu a cerut simplificarea procedurilor de verificare a cererilor de rambursare, finalizarea procesului de standardizare a documentelor de achiziţie publică şi accelerarea procesului de consolidare a capacităţii administra

                » Masă rotundă organizată de Ministerul Afacerilor Europene cu reprezentanţi ai mediului bancar din România

                » Ministerul Afacerilor Europene inaugurează la 27 februarie 2012 un centru de informare referitor la fondurile structurale şi de coeziune

                » Ministerul Afacerilor Europene organizează conferinţa „Fondul Social European în contextul perspectivei financiare 2014-2020”

                » Ministerul Afacerilor Europene anunţă organizarea la Braşov, în 6 aprilie, a primei sale conferinţe regionale referitoare la absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban efectuează o vizită la Braşov în data de 6 aprilie 2012

                » Ministerul Afacerilor Europene organizează la 11 aprilie 2012 o conferinţă de promovare a Sistemului IMI S în România

                » Lista proiectelor prioritare finanţate din fonduri structurale şi de coeziune a fost extinsă la 150 de proiecte

                » Ministerul Afacerilor Europene marchează Ziua Europei printr-un şir de evenimente

                » Ministrul afacerilor europene participă la cea de-a VIII-a sesiune a Comisiei guvernamentale mixte România-Bavaria

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban va participa la reuniunea Consiliului Afaceri Generale al UE din 24 aprilie 2012

                » Întâlnire a agentului guvernamental pentru CJUE, Răzvan-Horaţiu Radu, cu omologul său german Thomas Henze

     › Materiale pentru jurnalişti

                » Documente suport

                » Stadiul Absorbției Fondurilor Structurale și de Coeziune - raportare lunară

                » Conferinţă de presă MAEur 13 octombrie 2011

                » Conferinţa de presă a ministrului afacerilor europene Leonard Orban - 20 decembrie 2011

     › Infoeuropa

     › Discursuri/Interviuri

                » Interviu Evenimentul Zilei - 5.12.2011

                » Interviu Hotnews - 7.12.2011

                » Interviu (video) Romania Liberă - 8.12.2011

                » Interviu Agerpres - 14.12.2011

                » Briefing de presă susținut de ministrul afacerilor europene, Leonard Orban, la finalul şedinţei de guvern

                » Leonard Orban: ”Nu exclud reapariția războaielor în Europa”

                » Interviu pentru cotidianului regional german " Mittelbayerische Zeitung" acordat de ministrul afacerilor europene cu ocazia celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale România-Bavaria (6 martie 2012, Regensburg)

     › Consultări Publice

                » HG pentru aprobare Memorandumuri BEI si BM

                » Proiect - Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul conver

                » Hotărâre de Guvern pentru organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial

     › Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale

     › Conferințe

                » Conferința "România în UE Cinci ani de la aderare"

                » Cât de proeuropeni mai sunt românii? Dezbatere organizată de Ministerul Afacerilor Europene şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România - 9 mai 2012, Bucureşti -

                » Conferinţa naţională Strategia Europa 2020: priorităţi pe termen scurt şi mediu pentru Programul Naţional de Reformă

                » Conferinţa “Creşterea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune” Braşov, hotel Aro Palace, etaj 1, sala Europa II 6 aprilie 2012

                » Conferinţa de Promovare a Sistemului IMI S în România

                » Dezbatere organizată de Ministerul Afacerilor Europene cu reprezentanţi ai firmelor de consultanţă pe tema absorbţiei de fonduri europene - București, 19 aprilie 2012

                » Conferința internațională organizată de Ministerul Afacerilor Europene "Evaluarea: constatări și experiențe pentru perioada 2014-2020", 26-27 aprilie, 2012, București, Hotel Intercontinental, Sala Rondă

     › Galerie foto / video / audio

                » Cât de proeuropeni mai sunt românii? Dezbatere organizată de Ministerul Afacerilor Europene şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România - 9 mai 2012

                » Ceremonie de semnare a memorandumurilor de înţelegere privind asistenţa nerambursabilă destinată României aferente Spaţiului Economic European (SEE) pentru perioada 2009–2014 , Bucureşti, 21 martie 2012

                » Conferința "România în UE Cinci ani de la aderare" - 2februarie 2012

                » România a semnat memorandumuri de înţelegere cu Banca Europeană de Investiţii şi cu Banca Mondială pentru asistenţă tehnică în vederea creşterii absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban şi ministrul de stat pentru afaceri federale şi europene din guvernul landului Bavaria, Emilia Müller, la cea de-a VII-a sesiune a Comisiei guvernamentale mixte România-Bavaria (Regensburg, 6 martie 2012)

                » Ministrul afacerilor europene Leonard Orban a semnat memorandumul de înţelegere româno-turc în domeniul afacerilor europene împreună cu Egemen Bağış, ministrul pentru afaceri europene de la Ankara

                » Prima conferinţă regională referitoare la absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune intitulată “Creşterea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune”, Braşov, 6 aprilie 2012

                » Dezbatere organizată de MAEur cu reprezentanţi ai firmelor de consultanţă pe tema absorbţiei de fonduri europene - București, 19 aprilie 2012

                » Vizita ministrului Leonard Orban la primăria oraşului Regensburg la invitaţia primarului, Hans Schaidinger , 6 martie 2012

                » Întâlnire a agentului guvernamental pentru CJUE, Răzvan-Horaţiu Radu, cu omologul său german Thomas Henze

                » Conferinţa de Promovare a Sistemului IMI S în România

Evenimente

Agenda Internationala

    » Marţi, 24 aprilie 2012

    » Luni, 23 aprilie 2012

    » Luni, 25 iunie 2012

    » Marți, 26 iunie 2012

    » Joi, 28 iunie 2012

    » Vineri, 29 iunie 2012

    » Joi, 10 mai 2012

    » Vineri, 11 mai 2012

    » Luni, 14 mai 2012

    » Miercuri, 25 aprilie 2012

    » Vineri, 8 iunie 2012

    » Luni, 11 iunie 2012

    » Marți, 12 iunie 2012

    » Vineri, 15 iunie 2012

    » Luni, 18 iunie 2012

    » Joi, 26 aprilie 2012

    » Marti, 15 mai 2012

    » Vineri, 27 aprilie 2012

    » Miercuri, 2 mai 2012

    » Marti, 29 mai 2012

    » Miercuri, 30 mai 2012

    » Joi, 31 mai 2012

    » Joi, 7 iunie 2012

    » Vineri, 22 iunie 2012

    » Miercuri, 9 mai 2012

    » Luni, 16 ianuarie 2012

    » Marţi, 17 ianuarie 2012

    » Miercuri, 18 ianuarie 2012

    » Joi, 19 ianuarie 2012

    » Miercuri, 1 februarie 2012

    » Joi, 2 februarie 2012

    » Luni, 13 februarie 2012

    » Marţi, 14 februarie 2012

    » Miercuri, 15 februarie 2012

    » Joi, 16 februarie 2012

    » Luni, 12 martie 2012

    » Marţi, 13 martie 2012

    » Miercuri, 14 martie 2012

    » Joi, 15 martie 2012

    » Miercuri, 28 martie 2012

    » Joi, 29 martie 2012

    » Marţi, 17 aprilie 2012

    » Miercuri, 18 aprilie 2012

    » Joi, 19 aprilie 2012

    » Vineri, 20 aprilie 2012

    » Luni, 21 mai 2012

    » Marţi, 22 mai 2012

    » Miercuri, 23 mai 2012

    » Joi, 24 mai 2012

    » Miercuri, 13 iunie 2012

    » Joi, 14 iunie 2012

    » Luni, 2 iulie 2012

    » Marţi, 3 iulie 2012

    » Miercuri, 4 iulie 2012

    » Joi, 5 iulie 2012

    » Luni, 7 mai 2012

    » Marţi, 8 mai 2012

    » Marți, 19 iunie 2012

    » Joi, 21 iunie 2012

Agenda ministrului afacerilor europene Leonard Orban

    » Marţi 3 aprilie 2012

    » Luni 2 aprilie 2012

    » Agenda ministrului afacerilor europene Leonard Orban - 5 martie 2012

    » Agenda ministrului afacerilor europene Leonard Orban - 6 martie 2012

    » Agenda ministrului afacerilor europene Leonard Orban - 7 martie 2012

    » Agenda ministrului afacerilor europene Leonard Orban - 9 martie 2012

    » Luni 12 martie 2012

    » Marţi 13 martie 2012

    » Joi 15 martie 2012, Bruxelles

    » Vineri 16 martie 2012

    » Luni 26 martie 2012, Bruxelles

    » Marţi 27 martie 2012

    » Miercuri 28 martie 2012

    » Joi 29 martie 2012

    » Vineri 30 martie 2012

    » Luni 19 martie 2012

    » Marţi 20 martie 2012

    » Miercuri 21 martie 2012

    » Joi 22 martie 2012

    » Vineri 23 martie 2012

    » Miercuri 4 aprilie 2012

    » Joi 5 aprilie 2012

    » Vineri 6 aprilie 2012, Braşov

    » Luni 9 aprilie 2012

    » Marţi 10 aprilie 2012

    » Miercuri 11 aprilie 2012

    » Miercuri 18 aprilie 2012

    » Joi 19 aprilie

    » Marţi 24 aprilie 2012, Luxemburg

    » Joi 26 aprilie 2012

    » Miercuri 25 aprilie 2012

    » Miercuri, 2 mai 2012

    » Joi, 3 mai 2012

    » Miercuri 9 mai 2012

    » Joi 10 mai 2012, Bruxelles

    » Luni, 14 mai 2012

    » Marți 15 mai 2012

    » Miercuri 16 mai 2012

    » Joi 17 mai 2012

    » Vineri 18 mai 2012

    » Luni 21 mai 2012

    » Miercuri 23 mai, Bruxelles

    » Luni, 28 mai 2012

    » Marţi 29 mai 2012, Bruxelles

Evenimente InfoEuropa

Evenimente ACIS