Prezentare MAEur Instrumente structurale Afaceri europene Granturi SEE și norvegiene Comunicare Contact

Domenii finațate

12 aprilie 2012

Granturile SEE 2009-2014 vor sprijini proiecte în următoarele 14 domenii :

 

Servicii de biodiversitate şi ecosistem - 15 000 000 euro
Obiectiv: Stoparea pierderii biodiversităţii
Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor

 

Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrate - 8 181 250 euro
Obiectiv: Îmbunătăţirea respectării reglementărilor de mediu
Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact)

 

Reducerea utilizării de substanţe periculoase - 10 000 000 euro
Obiectiv: Prevenirea prejudiciului şi a efectelor negative asupra mediului cauzate de substanţe chimice şi deşeuri periculoase
Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor

 

Eficienţă energetică - 8 000 000 euro
Obiectiv: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a poluanţilor
Operatorul programului: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) - Direcţia Generală de Energie

 

Energie regenerabilă - 8 000 000 euro
Obiectiv: Creşterea ponderii energiei regenerabile în consumul de energie
Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor

 

Adaptarea la schimbările climatice - 5 000 000 euro
Obiectiv: Reducerea vulnerabilităţii umane şi a ecosistemelor la schimbările climatice
Operatorul programului: Ministerul Mediului şi Pădurilor

 

Sectorul maritim - 15 000 000 euro
Obiectiv: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a substanțelor poluante din atmosferă din sectorul maritim
Operatorul programului: Innovation Norway

 

Societatea civilă - 30 000 000 euro
Obiectiv: Consolidarea dezvoltării societăţii civile şi contribuţia sporită la justiţie socială, democraţie şi dezvoltare durabilă
Operatorul programului: va fi selectat prin concurs

 

Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naționale şi promovarea incluziunii sociale - 22 000 000 euro
Obiectiv: Întărirea coeziunii economice şi sociale la nivel naţional, regional şi local
Operatorul programului: Fondul Român de Dezvoltare Socială

 

Promovarea egalităţii între sexe şi a echilibrului între viața profesională și cea personală - 4 519 478 euro
Obiectiv: Egalitatea între sexe şi promovarea echilibrului între viața profesională și cea privată
Operatorul programului: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

 

Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural - 14 000 000 euro
Obiectiv: Conservarea patrimoniul cultural şi natural pentru generaţiile viitoare şi promovarea acestuia către publicul larg.
Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact)

 

Promovarea diversităţii în cultură şi arte în cadrul patrimoniului cultural european - 6.818.750 euro
Obiectiv: Intensificarea dialogului cultural şi promovarea identităţii europene prin înţelegerea diversităţii culturale
Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact)

 

Cercetare în cadrul sectoarelor prioritare - 20 000 000 euro
Obiectiv: Întărirea cooperării în domeniul cercetării între România şi statele donatoare
Operatorul programului: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică

 

Fondul de burse - 4 000 000 euro
Obiectiv: Creşterea mobilităţilor pentru studenţi şi pentru personalul academic din învăţământul superior între statul beneficiar şi statele SEE- AELS
Operatorul programului: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

 

   

 

Granturile norvegiene 2009-2014 vor sprijini proiecte în următoarele 9 domenii :

 

Captarea şi stocarea carbonului - 40 000 000 euro
Obiectiv: Atenuarea schimbărilor climatice
Operatorul programului: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Direcţia Generală pentru Planificare şi Dezvoltare Economică - Unitatea de Protecţie a Mediului

 

Inovare industrială pe baze ecologice - 24 000 000 euro
Obiectiv: Creşterea competitivităţii întreprinderilor ecologice, inclusiv ecologizarea industriilor existente şi inovarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial pe baze ecologice
Operatorul programului: Innovation Norway

 

Muncă decentă şi dialog tripartit - 1 152 000 euro
Obiectiv: Promovarea muncii decente şi îmbunătăţirea cooperării tripartite între organizaţii patronale, sindicate şi autorităţi publice în vederea sprijinirii dezvoltării  economice şi sociale în mod echitabil şi durabil
Operatorul programului: Innovation Norway

 

Consolidarea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale din România şi cele din Norvegia - 6 000 000 euro
Obiectiv: Întărirea capacităţii instituţionale şi dezvoltarea resurselor umane din instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale din România în cadrul sectoarelor prioritare agreate, prin intermediul cooperării şi transferului de cunoştinţe cu instituţii şi autorităţi similare din Norvegia
Operatorul programului: Ministerul Afacerilor Europene (Punctul Naţional de Contact)

 
Iniţiative privind sănătatea publică - 8 104 000 euro
Obiectiv: Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de asistenţă medicală şi reducerea inegalităţilor între grupuri de utilizatori. Prevenirea şi tratarea bolilor transmisibile vor constitui, de asemenea, o prioritate.

 

Operatorul programului: Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Implementare şi Coordonare Programe

Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de sex  - 4 000 000 euro
Obiectiv: Reducerea violenţei bazate pe deosebirea de sex şi sprijin oferit victimelor traficului de persoane
Operatorul programului: Ministerul Justiţiei

 

Cooperare Schengen şi combaterea criminalităţii transfrontaliere şi a crimei organizate, inclusiv a traficului de persoane şi a grupurilor criminale itinerante - 5 000 000 euro
Obiectiv: Creşterea securităţii cetăţenilor prin îmbunătăţirea eficienţei cooperării între autorităţile de aplicare a legii din statele membre Schengen în lupta împotriva crimei organizate, inclusiv a traficului de persoane
Operatorul programului: Ministerul Administraţiei şi Internelor

 
Consolidarea capacităţii în cadrul sistemului judiciar şi a cooperării - 8 000 000 euro
Obiectiv: Sporirea eficienţei instanţelor din România şi consolidarea capacităţii sistemului judiciar
Operatorul programului: Ministerul Justiţiei

 

Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate - 8 000 000 euro
Obiectiv: Îmbunătăţirea sistemelor de servicii corecţionale în conformitate cu instrumentele internaţionale relevante în domeniul drepturilor omului
Operatorul programului: Ministerul Justiţiei


Domenii finațate